btt

CÔNG NGHỆ RUNG ÉP

CONCRETE PIPE MACHINE-K2500/2,5M D300- TRẠM ĐÚC CỐNG BÊ TÔNG K2500/ 2,5M – ĐƯỜNG KÍNH ĐẾN  3M

DOUBLE STATION – TRẠM KÉP

The cycle of manufacturing is:

  1. The outer mould is placed on the ring base to join it to the mould through the claws which have the outer mould in its lower part. If the concrete piece need a welded cage, it must be on the ring base before assemble the ring in the outer mould. To manipulate the outer mould it is necessary an overhead crane with the lifting beam of the machine.

/1. Các khuôn bên ngoài được đặt trên đế thông qua khoá thuỷ lực đặt tại vị trí đáy của khuôn ngoài. Nếu cống có lồng thép, thì lồng thép phải đặt ở trên đế trước khi lắp ráp khuôn ngoài. Để thao tác khuôn ngoài, cần sự hỗ trợ của cổng trục thông qua dầm nâng

 

 

CÔNG NGHỆ ĐÚC CỐNG TRẠM KÉP QUANG HUY – VIFESA – HOÀ BÌNH

2. Using the overhead crane, place the ensemble (outer mould + cage + ring base) in the pit introducing the ring base around the inner mould. The ensemble rests on silent blocks in order to decrease the propagation of vibrations to the installations which could cause bother and lose vibration during the compaction of the concrete.

/ 2. Sử dụng cần cẩu trên cao, đặt bộ (khuôn ngoài + lồng thép+ đế đúc) vào trong hầm đúc, trong hầm đúc đã sẵn có khuôn trong. Các khối đúc đặt trên các khối bê tông giảm chấn để giảm sự lan truyền của rung động xung quanh, có thể gây phiền nhiễu và tiếng ồn trong suốt quá trình nén bê tông.

 

 

3. While the outer mould is placed in the pit, the concrete of the mixer is discharged into the hopper of the machine through the mechanism the client has in the factory.

/3. Trong khi khuôn ngoài được đặt trong hầm, bê tông từ máy trộn được cấp vào phễu của máy từ trạm trộn

4. From this hopper, the feeder pour concrete into the gap created by the ring base, the outer and inner moulds. The concrete is distributed by the little conveyor belt. While the concrete is distributed, the vibrator is running to compact the concrete poured into the mould.

4. Từ phễu này, bê tông được trung chuyển vào khe giữa bệ đúc, giữa khuôn ngoài và khuôn trong. Bê tông được phân phối đều vào khuôn bởi băng chuyền nhỏ. Trong khi bê tông được phân phối, máy rung chạy để  đầm nén bê tông trong khuôn.

 

 

5. When the filling has finished, the concrete between the inner and outer mould is pressed to give shape to the upper extreme of the piece. If the piece is a concrete pipe, the press movement is combined to a swinging movement. If the machine is a double station, during this period, the feeder is on the other machine to fill the other mould.

/5. Khi đổ đầy, bê tông giữa khuôn bên trong và bên ngoài được ép để tạo hình cho phần trên của cống. Nếu máy là trạm đơn, họng xả sẽ được kết hợp với một chuyển động quay ra chờ. Nếu máy là trạm kép, trong thời gian này, cần cấp bê tông nằm trên máy xoay qua hầm bên cạnh để đổ đầy khuôn bên cạnh.

 

6. Then the process of remove from the mould will be done. The outer mould will be raised with the overhead crane to remove it of the pit of the machine. As the outer mould is linked to the ring base, it will pull the concrete piece along the inner mould and in this way the concrete piece will be removed from the inner mould. Before link the outer mould to the lifting beam, put the hood on the inner mould to avoid the deformation of the concrete piece during its carrying to the curing area.

6. Quá trình tháo khỏi khuôn: Các khuôn bên ngoài sẽ được nâng lên với cần cẩu để nhấc cống ra khỏi hầm đúc. Khi khuôn ngoài được liên kết với đế đúc, nó sẽ kéo phần bê tông dọc theo khuôn bên trong và theo cách này, cống bê tông sẽ được lấy ra khỏi khuôn bên trong. Trước khi liên kết khuôn ngoài với dầm nâng, đặt nắp đậy trên khuôn bên trong để tránh biến dạng của khối bê tông trong quá trình mang đến khu vực bảo dưỡng.

7. After that the overhead crane carries the outer mould with the ring base and the concrete piece to the curing area, putting them on the floor.

7. Sau đó cần cẩu cẩu khuôn ngoài cùng với đế đúc và cấu kiện bê tông vào khu vực bảo dưỡng, đặt chúng trên sàn nhà.

 

8. Next, the claws of the outer mould are opened to release the ring base. When the outer mould is lifted, the concrete piece, which will rest on the ring base during its curing phase, is released from the outer mould.

/8. Tiếp theo, kẹp của khuôn bên ngoài được mở ra để giải phóng đế đúc. Khi khuôn ngoài được nâng lên, bê tông sẽ được giữ nguyên trên đế trong suốt quá trình đóng rắn, khuôn ngoài được giải phóng.

 

 

9. The outer mould will be taken over the next ring with welded reinforcement attached to initiate a new cycle of manufacturing.

9. Khuôn ngoài sẽ được đưa vào đế đúc tiếp theo với lồng thép hàn gắn vào để tiếp tục chu trình sản xuất mới

10. On manufactured piece will be placed the hood outside, if it is applicable, to avoid distortion in the male. Also, if it were convenient, covering tube with plastic for a better curing of the piece.

10. Trên miệng cống sẽ đặt dưỡng bên ngoài, nó được áp dụng để tránh biến dạng ở miệng cống. Ngoài ra, nếu thuận tiện, phủ bạt nhựa để bảo dưỡng tốt hơn cho cấu kiện cống.

The machine has both manual functions and features automatic cycle, being at the option of the operator the choice of the type of operation.

Máy đúc có cả chức năng thủ công và tính năng lập trình tự động, tùy thuộc vào lựa chọn của người vận hành lựa chọn loại hình hoạt động.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức liên quan

[woocommerce_my_account]